27
Jul

Check out the I-GAME!

The below text is available in two languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH POLISH

Are you interested in I-GAME? Come check it out now!

Embarking on an exciting and meaningful journey, Archon Studio is proud to be a part of the "I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education" project. 
At its core, I-GAME seeks to enhance and update existing obsolete methods and perspectives, opening up new avenues for learning through the power of games. We firmly believe that serious games have the potential to transform education, making it more engaging, accessible, and impactful.
To dive deeper into the project's purpose and objectives, we invite you to explore the project's website at https://i-gameproject.eu/ and watch the latest YouTube video with statements from the participants:

In a previous blog entry, we delved into the essence of I-GAME and why it holds such immense significance. You can find this insightful post on our website at https://archon-studio.com/blog/what-is-i-game-and-why-should-you-care

As we tread the path of exploration and innovation, we are committed to sharing updates and insights with you. Through our blog, we aim to keep you informed about the exciting developments within I-GAME.

Great Experiences in Athens

The beginning of this month was an incredible experience as we gathered at the vibrant heart of Greece - the city of Athens, for the third training session (LTTA) of our program. The energy and enthusiasm were palpable as we delved into four days filled with creativity and innovative ideas focused on fostering inclusion.

During our LTTA, we were granted a unique opportunity to learn about the remarkable work of the Challedu organization. This inspiring group specializes in creating games designed for excluded individuals, and we had the chance to test their innovative games firsthand. These interactive approaches to learning sign language and other skills left a lasting impression on all of us.

Our journey also took us to fascinating venues and sparked engaging discussions on the importance of inclusivity. One highlight was our visit to MyrtilloCafe, a social cooperative cafeteria and arts center, where we witnessed firsthand how inclusion is actively practiced. We also had the privilege to learn from experts at Michael Kontraros Collectibles, who shared invaluable insights into miniature construction and its applications.

United in Diversity

Amidst all the learning, we didn't forget to let our imaginations soar, as we collaborated on designing our very own board game! The process was filled with excitement and passion, and it reinforced our commitment to promoting inclusivity and collaboration in everything we do. The atmosphere throughout the development meetings was nothing short of magical. It was a friendly, multicultural environment that encouraged us to share our experiences and perspectives openly. Working together, we broadened our horizons, gaining insights into different countries, customs, and communication skills, and fostering a sense of unity and understanding. The bonds we formed, and the innovative ideas we shared are sure to pave the way for meaningful solutions to the challenges that lie ahead.

The Culmination of our Journey - this Fall

And if that wasn't enough to look forward to, our upcoming and final transnational meeting in the beautiful city of Arad in Romania this fall, promises to be the perfect culmination of our journey. Our excitement knows no bounds as we anticipate the enriching experiences and new connections that await us there.
The journey in Athens was a transformative experience, and we're excited to carry the momentum forward as we continue to work towards increasing inclusivity. We can't wait to share more about our adventure in future updates, so stay tuned!


Zaintrygowany projektem I-GAME? Sprawdź to!

Archon Studio z dumą bierze udział w ekscytującym i wnoszącym wiele cennych doświadczeń projekcie „I-GAME: Innowacyjne Metodologie Gier w Edukacji”.
U podstaw projektu I-GAME leży ulepszanie i aktualizacja istniejących, lecz przestarzałych metod i narracji; co otwiera nowe możliwości uczenia się poprzez potencjał gier. Głęboko wierzymy, że profesjonalne gry mogą zmienić edukację, czyniąc ją bardziej angażującą, dostępną i efektywną.
Aby zagłębić się w cel i założenia projektu, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej pod adresem https://i-gameproject.eu/ i sprawdzenia najnowszego filmu YouTube z wypowiedziami uczestników:

W poprzednim wpisie na blogu, natomiast, zagłębiliśmy się w istotę I-GAME i dlaczego projekt ten ma ogromne znaczenie. Możesz odnaleźć tę inspirującą lekturę na naszej stronie internetowej pod adresem: https://archon-studio.com/blog/what-is-i-game-and-why-should-you-care

W miarę postępów na tej ścieżce eksploracji i innowacji jesteśmy zobowiązani do dzielenia się z Wami aktualizacjami i spostrzeżeniami. Za pośrednictwem naszego bloga chcemy więc na gorąco poinformować o ekscytujących wydarzeniach w projekcie I-GAME.

Wspaniałe Doświadczenia w Atenach

Początek tego miesiąca był niesamowitym przeżyciem, gdyż zebraliśmy się w tętniącym życiem sercu Grecji - Atenach, na trzeciej sesji szkoleniowej (LTTA) naszego programu. Energia i entuzjazm były wręcz namacalne, gdy zanurzyliśmy się w czterech dniach wypełnionych kreatywnością i innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi wspierania integracji.

Podczas naszego LTTA mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać niezwykłą pracę organizacji Challedu. Ta inspirująca grupa specjalizuje się w tworzeniu gier przeznaczonych dla osób wykluczonych - mieliśmy szansę osobiście przetestować ich innowacyjne projekty. Te interaktywne podejścia do nauki języka migowego i innych umiejętności wywarły na nas wszystkich niezatarte wrażenie.

Nasza podróż zaprowadziła nas także do innych fascynujących miejsc i wywołała angażujące dyskusje na temat znaczenia integracji. Jedną z głównych atrakcji była nasza wizyta w MyrtilloCafe, spółdzielni socjalnej i centrum sztuki, gdzie na własne oczy byliśmy świadkami, jak aktywnie wdraża się integrację. Mieliśmy również zaszczyt uczyć się od ekspertów z Michael Kontraros Collectibles, którzy podzielili się bezcennymi spostrzeżeniami na temat tworzenia modeli i ich zastosowań.

Zjednoczeni w Różnorodności

Pośród całej tej nauki nie zapomnieliśmy puścić wodzy wyobraźni, współpracując przy projektowaniu naszej własnej gry planszowej! Proces ten był pełen emocji i pasji oraz wzmocnił nasze zaangażowanie w promowanie integracji i współpracy we wszystkim, co robimy. Atmosfera podczas spotkań projektowych była wręcz magiczna. Stworzyliśmy przyjazne, wielokulturowe środowisko, które zachęcało do otwartego dzielenia się doświadczeniami i punktami widzenia. Pracując razem, poszerzyliśmy nasze horyzonty, uzyskując wgląd w różnorodność kultury krajów, zwyczajów i umiejętności komunikacyjnych, pielęgnując jednocześnie poczucie jedności i zrozumienia. Nawiązane przez nas więzi i innowacyjne pomysły, którymi się podzieliliśmy, z pewnością utorują drogę do znaczących zmian w wyzwaniach, które przed nami stoją.

Zwieńczenie Naszej Podróży - Już Tej Jesieni!

A gdyby tego było mało, tej jesieni odbędzie się ostatnie międzynarodowe spotkanie w pięknym Arad w Rumunii. Zapowiada się ono jako idealne zwieńczenie naszej podróży. Nasze podekscytowanie nie zna granic, ponieważ oczekujemy kolejnych ubogacających doświadczeń i nowych relacji, które tam na nas czekają.
Podróż do Aten była przełomowym doświadczeniem i cieszymy się, że możemy kontynuować ten zryw, ponieważ wciąż chcemy wywierać pozytywny wpływ na integrację. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się kolejnymi przygodami w przyszłych aktualizacjach, więc pozostańcie z nami w kontakcie!