18
May

Enter the Dragons!

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

The Dragons are near!

The Fields of Eternia campaign has officially come to a close, with game boxes having been successfully delivered to our valued players. However, this is not the end of the road for our game. We are working on new expansions to bring even more thrilling gameplay to Fields of Eternia! One such expansion, called Enter the Dragons!, is already in the works and may be arriving sooner than you might expect. Before we unveil an exact release date, let's take a closer look at what this expansion has in store for players.

A Dynamic World

With every expansion to Fields of Eternia comes a wealth of new content to explore, and Enter the Dragons is no exception. This exciting new box includes its own unique scenario, quests, and bosses to keep players engaged and on their toes. However, the real highlight of Enter the Dragons lies in the addition of outpost tokens. At the beginning of each game, players will place one of these tokens face-down on each outpost on the map. When a hero enters an outpost, the token is revealed, revealing a variety of potential benefits. Outposts may generate extra Eternium, controlling it may earn the player extra Victory Points at the end of the game, or the outpost may provide a burst of inspiration to the heroes, granting them unique and powerful abilities.

Spark of Inspiration

Outpost tokens introduce another new mechanic: Inspiration cards. When a player reveals certain tokens, they may be rewarded with an inspiration card. These cards may not look like much at first glance, but don't let their unassuming appearance fool you. The power of inspiration cards lies in their ability to surprise your opponents. Since your enemies won't know what cards you’re holding, you can catch them off guard with unexpected moves. Whether it's healing your hero at a crucial moment, playing an additional card during an epic battle, or teleporting your soldiers across the map, thanks to these cards, gameplay in Fields of Eternia becomes even less predictable and even more challenging! We can't wait for you to try out these new tools and see how they change the course of your battles.

Month of the Dragons

The moment we've all been eagerly anticipating has finally arrived: we are thrilled to announce that Enter the Dragons, the latest expansion to Fields of Eternia, will be released in July! You'll be able to purchase Enter the Dragons on our website or at your favorite local gaming store.

https://boardgamegeek.com/boardgame/317526/masters-universe-fields-eternia-board-game


Die Drachen sind nah!

Die „Fields of Eternia“-Kampagne ist offiziell zu Ende und die Spiele wurden erfolgreich an unsere geschätzten Unterstützer ausgeliefert. Dies ist jedoch nicht das Ende des Weges für unser Spiel. Wir arbeiten an neuen Erweiterungen, um Fields of Eternia noch spannender zu machen! Eine dieser Erweiterungen mit dem Namen „Enter the Dragons!“ ist bereits in Arbeit und wird vielleicht früher erscheinen, als ihr es erwartet. Bevor wir ein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt geben, lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen, was diese Erweiterung für euch bereithält.

Eine dynamische Welt

Mit jeder Erweiterung von Fields of Eternia gibt es eine Fülle neuer Inhalte zu entdecken, und Enter the Dragons bildet da keine Ausnahme. Diese aufregende neue Erweiterung enthält ein eigenes, einzigartiges Szenario, Aufgaben und Bosse. Das eigentliche Highlight von Enter the Dragons liegt jedoch in den Außenpostenmarkern. Zu Beginn einer Partie legt ihr jeweils einen dieser Marker verdeckt auf jeden Außenposten auf dem Spielplan. Betritt ein Held einen Außenposten, wird der Marker aufgedeckt und offenbart eine Reihe von möglichen Vorteilen. Außenposten können zusätzliches Eternium generieren, die Kontrolle des Außenpostens kann euch am Ende der Partie zusätzliche Siegpunkte einbringen, oder der Außenposten kann den Helden einen Inspirationsschub geben und damit einzigartige und mächtige Fähigkeiten verleihen.

Funke der Inspiration

Außenpostenmarker führen eine weitere neue Mechanik ein: Inspirationskarten. Deckt ein Spieler bestimmte Marker auf, kann er mit einer Inspirationskarte belohnt werden. Diese Karten sehen auf den ersten Blick vielleicht nicht nach viel aus, aber lasst euch von ihrem unscheinbaren Äußeren nicht täuschen. Die Stärke der Inspirationskarten liegt in ihrer Fähigkeit, eure Gegner zu überraschen. Da eure Gegner nicht wissen, welche Karten ihr auf der Hand habt, könnt ihr sie mit unerwarteten Zügen überrumpeln. Ob ihr eure Helden im entscheidenden Moment heilt, während eines epischen Kampfes eine zusätzliche Karte ausspielt oder eure Soldaten über den Spielplan teleportiert - dank dieser Karten wird der Spielverlauf in Fields of Eternia noch unvorhersehbarer und noch anspruchsvoller! Wir können es kaum erwarten, dass ihr diese neuen Werkzeuge ausprobiert und seht, wie sie den Verlauf eurer Kämpfe verändern.

Der Monat der Drachen

Der Moment, auf den wir alle sehnsüchtig gewartet haben, ist endlich gekommen: Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Enter the Dragons, die neueste Erweiterung zu Fields of Eternia, im Juli erscheinen wird! Du könnt Enter the Dragons auf unserer Website oder in einem Spieleladen ihres Vertrauens erwerben.

https://boardgamegeek.com/boardgame/317526/masters-universe-fields-eternia-board-game


Smoki się Zbliżają

Kampania Fields of Eternia została zakończona, a pudełka z grą dostarczone do graczy, ale na tym droga się nie kończy. Pracujemy nad nowymi rozszerzeniami, które zapewnią jeszcze lepszą rozgrywkę! Jedno z takich rozszerzeń, o nazwie Enter the Dragons!, już jest w przygotowaniu i może pojawić się szybciej, niż się spodziewacie. Jednak zanim ujawnimy dokładną datę premiery, przyjrzyjmy się bliżej temu, co to rozszerzenie ma do zaoferowania.

Dynamiczny Świat

Z każdym rozszerzeniem do Fields of Eternia pojawiało się mnóstwo nowej zawartości, Enter the Dragons nie będzie wyjątkiem. Ten dodatek zawiera unikalne scenariusze, zadania oraz bossów, ale jego największą atrakcją są żetony placówek. Na początku każdej rozgrywki gracze umieszczają jeden z tych żetonów na każdej placówce na mapie. Kiedy bohater wejdzie do takiej lokacji, żeton zostaje odkryty, ujawniając wiele potencjalnych korzyści. Placówki z żetonami mogą generować dodatkowe Eternium, mogą zapewniać dodatkowe punkty zwycięstwa na koniec gry lub dostarczyć inspiracji dla odwiedzających je bohaterów.

Przebłysk Inspiracji

Żetony placówek wprowadzają do gry kolejny element: karty Inspiracji. Po odkryciu żetonu gracz może otrzymać kartę Inspiracji. Te karty na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt imponująco, ale nie pozwólcie, aby ich skromny wygląd was zmylił, ich moc tkwi w zdolności do zaskakiwania przeciwników. Bez względu na to, czy chodzi o uleczenie bohatera w kluczowym momencie, zagranie dodatkowej karty podczas epickiej bitwy czy teleportowanie Twoich żołnierzy na drugi koniec mapy, dzięki kartom inspiracji rozgrywka w Fields of Eternia staje się mniej przewidywalna i bardziej wymagająca! Nie możemy się doczekać, aż je wypróbujecie i zobaczycie, jak zmieniają przebieg bitew.

Miesiąc Smoków

A teraz chwila, na którą wszyscy czekali: z radością ogłaszamy, że Enter the Dragons!, najnowsze rozszerzenie do Fields of Eternia, zostanie wydane w lipcu bieżącego roku! Enter the Dragons będzie można zakupić na naszej stronie internetowej lub w Twoim ulubionym lokalnym sklepie z grami.

https://boardgamegeek.com/boardgame/317526/masters-universe-fields-eternia-board-game