26
Nov

Heroes of Alliance and Cooperation!

This text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Heroes of Alliance and Cooperation!

Since the start of the campaign, we've been getting a lot of inquiries about co-op scenarios. Today we would like to introduce you to this mode!

Unlike the competitive mode, where there’s only one winner, the cooperative mode gives you the opportunity to play with a friend and savour the taste of victory together.

In cooperative scenarios, players try to complete a specific goal together. In addition to this, they have the ability to transfer resources to each other. Thanks to this, players can realize their full potential much faster, and not just relying on what their Hero found on the map.

Alliance or full cooperation?

Alliance

In these scenarios, players fight against each other in teams of two (2 VS 2). The goal of the game is very simple - eliminate the opposing team.

Full cooperation

Another way to play cooperatively is the mode in which players all work altogether to achieve a single goal. The victory condition may be to capture a specific location or defeat neutral opponents. You win or lose together, so everything will depend on your cooperation.

The last days of the campaign are upon us! If you haven't supported it yet, we cordially invite you to do so. If enough people come, an amazing reward awaits you once the treasure chest is opened! You can also visit us on our BoardGameGeek forum.

https://www.facebook.com/archonstudio

Board Game Geek Forum

 

Helden der Allianz und der Kooperation!

Seit Beginn der Kampagne erhalten wir viele Anfragen zu den kooperativen Szenarien. Heute möchten wir euch diesen Modus vorstellen!

Im Gegensatz zum kompetitiven Modus, bei dem es nur einen Gewinner gibt, habt ihr im kooperativen Modus die Möglichkeit, zusammen mit einem Freund zu spielen und gemeinsam den Geschmack des Sieges zu kosten.

In kooperativen Szenarien versuchen die Spieler, gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich gegenseitig Ressourcen zu übergeben. Dadurch können die Spieler ihr volles Potenzial viel schneller ausschöpfen und sind nicht nur auf das angewiesen, was ihr Held auf der Karte gefunden hat.

Allianz oder vollständig kooperativ?

Allianz

In diesen Szenarien kämpfen die Spieler in Zweierteams (2 VS 2) gegeneinander. Das Ziel des Spiels ist sehr einfach - das gegnerische Team zu eliminieren.

Vollständig kooperativ

Eine weitere Möglichkeit, kooperativ zu spielen, ist der Modus, in dem alle Spieler zusammenarbeiten, um ein einziges Ziel zu erreichen. Die Siegbedingung kann sein, einen bestimmten Ort zu erobern oder neutrale Gegner zu besiegen. Ihr gewinnt oder verliert gemeinsam, also hängt alles von eurer Zusammenarbeit ab.

Die letzten Tage der Kampagne sind angebrochen! Falls ihr die Kampagne noch nicht unterstützt haben, laden wir euch herzlich dazu ein, dies zu tun. Kommen genug Backer zusammen, erwartet euch eine großartige Belohnung, sobald die Schatztruhe geöffnet wird! Ihr könnt uns auch auf unserer BoardGameGeek-Seite besuchen.

https://www.facebook.com/archonstudio

Board Game Geek Forum

 

Bohaterowie kooperacji!

Od startu kampani dostajemy sporo zapytań odnoście scenariuszy kooperacyjnych. Dziś chcielibyśmy przybliżyć Wam ten tryb.

W odróżnieniu od trybu rywalizacyjnego, w którym zwycięzca jest tylko jeden, tryb kooperacyjny daje możliwość wspólnej rozgrywki oraz cieszenia się wspólnym zwycięstwem.

W scenariuszach kooperacyjnych gracze starają się wspólnie wykonać określony cel. Dodatkowo, mają możliwość przekazywania sobie surowców. Dzięki temu gracze mogą szybciej rozwijać swój potencjał, polegając nie tylko na tym, co ich Bohater odnalazł na kaflach mapy.

Sojusz czy pełna kooperacja?

Sojusz

W tego rodzaju scenariuszach gracze walczą przeciwko sobie w dwuosobowych drużynach (2 VS 2). W takich sytuacjach cel jest gry jest bardzo prosty - wyeliminować drużynę przeciwną.

Pełna kooperacja

Innym sposobem na rozgrywkę kooperacyjną jest tryb, w którym gracze wspólnie dążą do realizacji celu. Warunkiem zwycięstwa może być zdobycie określonej lokacji, bądź pokonanie neutralnych przeciwników. Wygrywacie albo przegrywacie razem, więc wszystko zależeć będzie od Waszej współpracy.

Zostały ostatnie dni kampani! Jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, serdecznie do tego zapraszamy. Skrzynia skarbów czeka! Odwiedźcie nas też na forum BoardGameGeek.

https://www.facebook.com/archonstudio

Board Game Geek Forum