26
May

Let's start the fire! - Inferno expansion explained

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Greetings, Adventurers!

We know that some of you have been waiting on more details for the Inferno expansion, and we’re here to deliver! Please read on to see exactly what you can expect with this faction.

Inferno Joins the Battle!

The Inferno faction represents the forces of darkness and fire. These units are fearsome and relentless, embodying destruction and chaos on the battlefield. They possess powerful offensive capabilities and excel at punishing their enemies with devastating attacks. From lowly Imps to mighty Pit Lords who command infernal Demons, the Inferno faction offers a diverse roster of units. Additionally, Inferno units often possess special abilities, such as teleportation or fire immunity, that give them an edge in combat. With their fiery nature and aggressive playstyle, the Inferno units in Heroes of Might & Magic III: The Board Game are a formidable force that can bring about infernal domination in the land of Enroth. Prepare to unleash the flames of destruction and watch your enemies crumble before the might of the Inferno.

Empowered Statistic cards

First off, we’re introducing an entirely new deck, where you can obtain Empowered Statistic Cards. They function similarly to their regular counterpart, but with one key difference. Each empowered card comes with a single Expert effect that can be used without expending any expert points. 
To obtain an Empowered Statistic card, you can visit a Star Axis (indicated by icons in the bottom left corner of the game tile), draw them from event cards, or acquire them via special artifact cards.

Random Town

Now let’s jump to the Random Town, a unique location that adds an exciting element to the game. Once it appears on the map, every player gets the opportunity to roll 2 dies. The player who achieves the highest total of resources on their dice gains the privilege of selecting a faction (excluding those already in the game) to defend this particular field. This chosen faction will have its units stationed at the Random Town.
When a Hero ventures onto the field occupied by a Random Town, they engage in thrilling siege combat against the defending units. This interaction adds a layer of strategic gameplay and adds to the overall excitement of the game.

Pit Lords and the Summon Action

Let us introduce you to a new action: “Summon.” This action allows you to add a unit to the Combat board during Combat. If a unit performs the Summon action, then place the summoned unit adjacent to this unit. If the summoned unit's Initiative is lower than or equal to the unit which is performing the Summon Action, they are able to be activated. Otherwise, treat them as already Activated in this Combat round. After a Combat Summon, the units are added to your unit deck unless stated otherwise.

That’s all for today folks, if you have any gameplay related questions you can leave them on our Board Game Geek Page. If you need any help with the Pledge Manager then please post your questions on our Kickstarter page, send us an email via contact@archon-studio.com or join our Discord server, where we’ll be able to directly answer your questions!

 


Seid gegrüßt, Abenteurer!

Wir wissen, dass einige von euch auf mehr Informationen zur Inferno-Erweiterung gewartet haben, und wir sind hier, um sie zu liefern! Bitte lest weiter, um zu erfahren, was genau ihr von dieser Fraktion erwarten könnt.

Inferno schließt sich dem Kampf an!

Die Inferno-Fraktion repräsentiert die Mächte der Dunkelheit und des Feuers. Diese Einheiten sind furchterregend und unbarmherzig und verkörpern Zerstörung und Chaos auf dem Schlachtfeld. Sie verfügen über mächtige Offensivfähigkeiten und zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Feinde mit verheerenden Angriffen strafen. Von einfachen Imps bis hin zu mächtigen Grottenlords, die höllische Dämonen befehligen, bietet die Inferno-Fraktion eine vielfältige Auswahl an Einheiten. Darüber hinaus verfügen Inferno-Einheiten oft über besondere Fähigkeiten wie Teleportation oder Feuerimmunität, die ihnen im Kampf einen Vorteil verschaffen. Mit ihrer feurigen Natur und ihrem aggressiven Spielstil, sind die Inferno-Einheiten in Heroes of Might & Magic III: The Board Game eine formidable Kraft, die die infernalische Herrschaft im Land Enroth herbeiführen kann. Bereitet euch darauf vor, die Flammen der Zerstörung zu entfesseln, und seht mit an, wie eure Feinde von der Macht der Inferno-Fraktion in die Knie gezwungen werden.

Verstärkte Statistikkarten

Zunächst einmal führen wir ein völlig neues Deck ein, in dem ihr verstärkte Statistikkarten erhalten könnt. Sie funktionieren ähnlich wie ihre regulären Gegenstücke, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Jede verstärkte Karte verfügt über einen einzigen Experteneffekt, der genutzt werden kann, ohne dass dafür Expertenpunkte ausgegeben werden müssen.Um eine verstärkte Statistikkarte zu erhalten, könnt ihr eine Sternenachse besuchen (gekennzeichnet durch Symbole in der unteren linken Ecke des Spielplanplättchens), sie durch Ereigniskarten ziehen oder über spezielle Artefaktkarten erwerben.

Zufällige Stadt

Kommen wir nun zur Zufälligen Stadt, einem einzigartigen Ort, der dem Spiel ein spannendes Element hinzufügt. Sobald sie auf dem Spielplan erscheint, hat jeder Spieler die Möglichkeit, 2 zu würfeln. Der Spieler, der die höchste Summe an Ressourcen auf seinen Würfeln erzielt, darf eine Fraktion auswählen (mit Ausnahme derer, die bereits im Spiel sind), um dieses spezielle Feld zu verteidigen. Die Einheiten der gewählten Fraktion werden in der Zufälligen Stadt stationiert.Wagt sich ein Held auf das von einer Zufälligen Stadt besetzte Feld, kommt es zu einem spannenden Belagerungskampf gegen die verteidigenden Einheiten. Diese Interaktion fügt eine strategische Ebene hinzu und macht das Spiel insgesamt spannender.

Grottenlords und die Beschwören-Aktion

Wir möchten euch eine neue Aktion vorstellen: „Beschwören“. Mit dieser Aktion könnt ihr während eines Kampfes eine Einheit auf den Kampf-Spielplan rufen. Führt eine Einheit die Beschwören-Aktion aus, platziert die beschworene Einheit neben dieser Einheit. Ist die Initiative der beschworenen Einheit niedriger oder gleich der Einheit, die die Beschwören-Aktion durchführt, darf sie aktiviert werden. Andernfalls gilt sie als bereits in dieser Kampfrunde aktiviert. Nach einer Kampfbeschwörung werden die Einheiten zu eurem Einheitendeck hinzugefügt, sofern nicht anders angegeben.

Das war’s für heute. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, verfasst gerne einen Beitrag auf unserer BoardGameGeek-Seite . Wenn ihr Hilfe mit dem Pledge Manager benötigt, stellt eure Fragen bitte auf unserer Kickstarter-Seite, schreibt uns eine E-Mail an contact@archon-studio.com oder tretet unserem Discord-Server bei, wo wir eure Fragen direkt beantworten können.


Witajcie, poszukiwacze przygód!

Wiem, że niektórzy z Was czekali na więcej szczegółów dotyczących rozszerzenia Inferno, i mamy przyjemność dostarczyć je teraz! Proszę kontynuujcie czytanie, aby dowiedzieć się dokładnie, czego możecie się spodziewać po tej frakcji.

Inferno dołącza do bitwy!

Frakcja Inferno reprezentuje siły ciemności i ognia. Te jednostki są przerażające i nieustępliwe, uosabiają zniszczenie i chaos na polu bitwy. Posiadają potężne zdolności ofensywne i wyróżniają się w karaniu swoich wrogów za pomocą dewastujących ataków. Od podłych Impów po potężnych Czarcich Lordów, którzy dowodzą piekielnymi Demonami, frakcja Inferno oferuje różnorodny zestaw jednostek. Dodatkowo, jednostki Inferno często posiadają specjalne umiejętności, takie jak teleportacja czy odporność na ogień, co daje im przewagę w walce. Dzięki ich płomiennemu charakterowi i agresywnemu stylowi gry, jednostki Inferno w grze Heroes of Might & Magic III: The Board Game stanowią potężną siłę, która może przynieść piekielną dominację w świecie Enroth. Przygotuj się, by uwolnić płomienie zniszczenia i obserwować, jak twoi wrogowie rozpadają się przed potęgą Inferno.

Wzmocnione karty statystyk

Na początek, wprowadzamy zupełnie nową talię, z której możecie zdobyć wzmocnione karty statystyk. Funkcjonują one podobnie jak ich zwykłe odpowiedniki, ale mają jedną kluczową różnicę. Każda wzmocniona karta posiada jedno specjalne działanie Eksperckie, które można wykorzystać bez wydawania punktów Eksperckich.

Aby zdobyć wzmocnioną kartę statystyk, możecie odwiedzić lokalizację Gwiazda (oznaczona ikoną w lewym dolnym rogu kafla z Losowym Miastem), wylosować je z kart zdarzeń lub zdobyć je za pomocą specjalnych kart artefaktów.

Losowe Miasto

Teraz przejdźmy do Losowego Miasta, wyjątkowej lokalizacji, która dodaje ekscytujący element do gry. Gdy pojawi się na mapie, każdy gracz ma możliwość rzucenia 2 kości. Gracz, który uzyska najwyższą łączną sumę na swoich kostkach, zyskuje przywilej wyboru frakcji (z wyłączeniem tych, które już są w grze) do obrony tego konkretnego pola. Wybrana frakcja będzie miała swoje jednostki stacjonujące w Losowym Mieście.

Gdy Bohater wyrusza na pole zajmowane przez Losowe Miasto, angażuje się w ekscytującą walkę oblężniczą przeciwko broniącym jednostkom. Ta interakcja dodaje warstwę strategicznej rozgrywki i zwiększa ogólną ekscytację gry.

Czarci Lord i Akcja Przyzwania

Przedstawiamy Wam nową akcję - "Przyzwanie". Ta akcja pozwala Ci dodać jednostkę na planszę Walki w jej trakcie Jeśli jednostka wykonuje akcję Przyzwania, umieść przyzwaną jednostkę na polu sąsiadującym z tą jednostką. Jeśli Inicjatywa przyzwanej jednostki jest niższa lub równa Inicjatywie jednostki wykonującej Akcję Przyzwania, to można natychmiast ją aktywować. W przeciwnym razie traktuje się ją jako już aktywowaną w tej rundzie Walki. Po przyzwaniu w trakcie Walki, jednostki są dodawane do Twojej talii jednostek, chyba że wskazano inaczej.

To wszystko na dzisiaj, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozgrywki, możesz je zadawać na naszym forum Board Game Geek. Jeśli potrzebujesz pomocy z Pledge Managerem, prosimy zadawać pytania na naszej stronie Kickstartera, wysyłać e-maile na adres contact@archon-studio.com lub dołączyć do naszego serwera Discord, gdzie będziemy mogli bezpośrednio odpowiadać na Twoje pytania!