11
Aug

Map Generator Explained!

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Greetings Erathians,

One of the most important things one should consider when making a game is to somehow ensure its immortality. Just like any other game creator, we also deeply care about this. Which is why we decided to give players the ability to create their own maps. This is precisely what our simple Scenario Creator is for.
Every fan of the series knows exactly what we are talking about here. Scenarios and maps—that have been created over the years as supplements to the base version—have always provided tremendous added value to the gameplay and the richness of the world, which has made visiting it a never-ending adventure.

Many Possibilities

The total number of tiles in the game, including all the expansions, is 56. This provides you with countless possibilities for designing and combining scenarios. Additionally, all tiles from each part of the game are thematically related to specific factions and have been designed accordingly. Thanks to this, you can create works that are coherent from both the visual and the narrative perspectives. And yes, when we said “combining,” we meant it—you will be able to create not only single scenarios but whole campaigns! Once you play a few matches and master the basic rules, you will learn to balance the map correctly. And to make it easier for you, we have prepared a few tips that will help you create your own maps even with very little experience.

Scenario Creator

You can find the tips on page 9 of the Tournament Book. If you are eager to start having fun creating your own scenarios, this is the best way to go. The whole process is reduced to several simple steps. By following the instructions, literally, within moments, you will be able to make your first scenario and start testing it.

The Scenario Creator allows you to customize almost every aspect of the gameplay, starting from its length and the individual elements that can be visited on the map, through the goals of the scenario, the type of gameplay, and plenty of other elements. To make it even easier, we have included a “fill-in” template for a scenario. You will find it on page 10.

Archon Support

From our side, we offer substantive support; we will be happy to assist you in creating your first maps. Since we very much appreciate your engagement and activity on forums and in comments, we would like not only to invite but also to encourage you to create threads on BoardGameGeek and share your scenarios with other fans. Who knows, maybe it is your map that is going to be played all over Erathia!


Thank you for your support and engagement!


Seid gegrüßt, Bewohner von Erathia,

Eines der wichtigsten Dinge, die man bei der Entwicklung eines Spiels bedenken sollte, ist es, seine Langlebigkeit irgendwie zu gewährleisten. Wie jedem anderen Spieleentwickler liegt auch uns dies sehr am Herzen. Deshalb haben wir beschlossen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Weltkarten zu erstellen. Genau dafür ist unser einfacher „Scenario Creator“ gedacht. Jeder Fan der Serie weiß genau, wovon wir hier sprechen. Szenarien und Weltkarten, die im Laufe der Jahre als Ergänzungen zum Spiel erstellt wurden, haben immer einen enormen Mehrwert für das Gameplay und den Reichtum der Welt gebracht, was den Besuch der Welt zu einem nie endenden Abenteuer gemacht hat.

So viele Möglichkeiten

Die Gesamtzahl der Gebiete im Spiel, einschließlich aller Erweiterungen, beträgt 56. Dies bietet euch unzählige Möglichkeiten, Szenarien zu entwerfen und zu kombinieren. Außerdem sind alle Gebiete aus jedem Teil des Spiels thematisch an bestimmte Fraktionen angelehnt und entsprechend gestaltet. So könnt ihr Werke schaffen, die sowohl aus visueller als auch aus erzählerischer Sicht kohärent sind. Und ja, als wir „kombinieren“ sagten, meinten wir es auch so. Ihr werdet nicht nur einzelne Szenarien, sondern ganze Kampagnen erstellen können! Sobald ihr ein paar Partien gespielt habt und die Grundregeln beherrscht, werdet ihr lernen, die Weltkarte richtig auszubalancieren. Und um es euch leichter zu machen, haben wir ein paar Tipps vorbereitet, die euch helfen werden, auch mit wenig Erfahrung eure eigenen Weltkarten zu erstellen.

„Scenario Creator“

Ihr findet die Tipps auf Seite 9 des Turnierhefts. Wenn ihr Spaß daran habt, eure eigenen Szenarien zu erstellen, ist dies der beste Weg, dies zu tun. Der gesamte Prozess ist auf einige einfache Schritte reduziert. Wenn ihr die Anweisungen befolgt, könnt ihr buchstäblich in wenigen Augenblicken euer erstes Szenario erstellen und testen.

Mit dem „Scenario Creator“ könnt ihr fast jeden Aspekt des Spiels anpassen, angefangen bei der Länge und den einzelnen Elementen, die auf der Welt besucht werden können, über die Ziele des Szenarios, die Art des Spiels und viele andere Elemente. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine “Ausfüll“-Vorlage für ein Szenario beigefügt. Ihr findet sie auf Seite 10.

Unterstützung durch Archon

Wir bieten euch inhaltliche Unterstützung an und helfen euch gerne bei der Erstellung eurer ersten Weltkarten. Da wir euer Engagement und eure Aktivität in Foren und Kommentaren sehr schätzen, möchten wir euch nicht nur einladen, sondern auch ermutigen, Beiträge auf BoardGameGeek zu erstellen und eure Szenarien mit anderen Fans zu teilen. Wer weiß, vielleicht ist es ja eure Karte, die in ganz Erathia gespielt wird!

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Engagement!


Witajcie Erathianie,

Jedną z ważniejszych rzeczy, które powinniśmy uwzględnić przy tworzeniu jakiejkolwiek gry, jest sprawienie żeby stała się w jakichś sposób nieśmiertelna. Jak każdemu twórcy gier nam również na tym zależało. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przekazać Wam możliwość tworzenia własnych map. Temu właśnie ma służyć rozdział, który opisuje prosty sposób na „Tworzenie scenariuszy”.

Miłośnicy i fanki serii doskonale wiedzą o czym mówimy. Scenariusze i mapy – które na przestrzeni lat powstawały jako uzupełnienie wersji podstawowej – zawsze stanowiły ogromną wartość dodaną do rozgrywki i gwarancję długich godzin dalszej zabawy.

Nieograniczone możliwości

Łączna liczba kafelków w grze ze wszystkimi dodatkami wynosi 56. Daje Wam to ogrom możliwości podczas łączenia i układania scenariuszy. Dodatkowo wszystkie kafelki z każdej części gry są nie tylko tematycznie powiązane z konkretnymi frakcjami, ale i zaprojektowane w odpowiednim stylu. Właśnie dzięki temu będziecie w stanie tworzyć dzieła spójne pod względem wizualno-fabularnym. Tak jest – nie mamy na myśli wyłącznie Waszych scenariuszy, lecz również całe kampanie! Już po rozegraniu kilku partii, w których opanujecie podstawowe zasady, nauczycie się odpowiednio balansować mapy. Aby Wam to jednak ułatwić opracowaliśmy zestaw podpowiedzi. Przynajmniej na początku będzie on stanowić przydatną pomoc w tworzeniu Waszych własnych mapek.

Tworzenie scenariuszy

Zestaw ten znajduje się na stronie 9 „Księgi Turniejów”. Jeżeli chcecie zacząć zabawę z tworzeniem własnych scenariuszy, to jest to najlepszy punkt wyjścia, gdyż cały proces został tu przedstawiony w kilku bardzo prostych krokach. Podążając za instrukcją, dosłownie w parę chwil będziecie w stanie stworzyć swój pierwszy scenariusz i zacząć go testować.

Rozdział „Tworzenie scenariuszy” da Wam możliwość personalizacji prawie każdego aspektu związanego z rozgrywką, poczynając od jej długości, przez poszczególne elementy, które odwiedzamy na mapie, po cele scenariusza czy typ rozgrywki. Wszystko możecie samodzielnie określić. Aby ułatwić wam to zadanie, zamieściliśmy również szablon scenariusza w wersji „do wypełnienia”. Znajdziecie go na stronie 10.

Wsparcie Archon Studio

Z naszej strony oferujemy wsparcie merytoryczne – chętnie pomożemy Wam w tworzeniu pierwszych map. Licząc na dużą aktywność z Waszej strony na forach i w komentarzach, zachęcamy do tworzenia wątków w serwisie BoardGameGeek oraz dzielenia się Waszymi scenariuszami z innymi. Kto wie… może to właśnie któryś z Waszych scenariuszy stanie się na tyle popularny, że będą w niego grać gracze z całej Erathii?

Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie!