08
May

Pledge Manager and Battlefield Expansion Details

The below text is available in two languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH POLISH

Pledge Manager is open!

Greetings, adventurers! The pledge manager is finally open and it comes with exciting add-ons like pre-shaded miniatures and a big box to store everything. Don’t miss out, you can access the pledge manager here:

 

Anyways, let’s get on with the blog entry. As always, we have some exciting gameplay news to talk about. This time, it’s something that was heavily requested by you guys. Without further ado -

Battlefield Expansion

The mighty Battlefield expansion has descended upon us, introducing two completely new modes for the 1 vs 1 format. Play the brand new Adventure or Skirmish modes, where you will have the power to command your units in strategic combat. These modes allow you to control up to 7 units during combat and greatly enhance your options for more tactical play.

So ready your weapons, heroes of Might and Magic, and prepare for the ultimate test of skill and strength. The realm of Antagarich beckons, and only the bravest and most strategic among us shall emerge victorious.

Adventure Mode

In the Adventure mode, all of the game's tiles, locations, and the map is converted into a deck of Adventure cards, each one holding the promise of great glory or devastating defeat. With each passing turn, you must choose one of these cards to unveil what fate holds for your hero and face the perilous challenges that lie within.

But beware, for your time is limited, and your fate rests on the sharp edge of your decisions. You must choose wisely, for the deck is split into two distinct categories: Combat and Event. The former will pit you against foes, while the latter will present you with meaningful encounters that may alter the course of your journey.

You may choose to keep one card for a later time to be used at a pivotal moment. But even this strategic move requires forethought and skill, for the clock is always ticking, and the path ahead is fraught with peril.

The cards themselves are full of elements familiar from the map tiles. Each card is designed to reflect the diverse and fascinating elements of the map.

Skirmish Mode

In the Skirmish Mode, you can find some rules that will allow you to  skip the whole adventure and get you right into the fight At the start of the game, you prepare your Starting deck and then proceed to add additional cards to your deck. For example: 

Draw 4 Ability cards and discard one of them

Draw 3 Artifact cards and discard one of them

Draw 2 Spell cards

Then add all of these cards to your deck and take your units as shown in the instructions. Now you have everything to start a battle.

So enter this realm with your head held high, adventurer, and let the cards guide your path. For in this land of danger and opportunity, only the bravest and most cunning will emerge victorious.

Every time you resolve a combat Adventure card, you need first to choose the enemy’s combat power, then select 2 of your units, and roll 2 Attack dice. If the sum of Attacks from the chosen units and the die results are equal or greater than the enemy power combined, you win this encounter and receive rewards.

Glory and honor await those who are brave enough to seize them, but one misstep might stop you from ever reaching the spoils of war. And only the ones who decide their paths successfully will emerge triumphant.

In addition to the various components included in this expansion box, there is also an exciting new way to utilize morale in gameplay. This is made possible through the inclusion of morale cards, which serve as a replacement for the standard morale tokens found in the core game.

By utilizing these morale cards, players can introduce a fresh element of strategy into their regular gameplay sessions. Overall, the addition of morale cards to this expansion box serves as a great way to breathe new life into the game and keep things exciting for players.

Combat!

Combat on the Battlefield board works similarly to the base game, with some exceptions. 
Now during activation, all of your units can move a number of hexes equal to or lower than their Initiative.
Your Ranged units can attack any target if no one is adjacent to them, but they suffer a combat penalty if a target is 8 or more hexes away. And of course, you can use obstacles to take advantage of the situation.
Before combat on the Battlefield starts, players can place obstacles on the board by placing them 1 by 1 at a time. After that, the players take turns placing their units on the Battlefield Combat board.

There is also an option to use the Battlefield board during regular games but it may extend your playtime, so we recommend using it only for Player vs Player combat. 

That’s all for today folks, if you have any gameplay related questions you can leave them on our Board Game Geek Page. If you need any help with the Pledge Manager then please post your questions in the comments section, send us an email via contact@archon-studio.com or join our Discord server, where we’ll be able to directly answer your questions!


Pledge Manager już otwarty!

Czołem, Poszukiwacze Przygód! Pledge Manger jest wreszcie otwarty i zawiera ekscytujące dodatki, takie jak wstępnie cieniowane (pre-shaded) figurki  oraz duże pudło (big box) do przechowywania wszystkiego. Nie przegapcie tego! Możecie przejść do Pledge Managera tutaj:

W każdym razie przejdźmy do wpisu na blogu. Jak zawsze mamy dla Was ekscytujące wieści dotyczące rozgrywki. Tym razem jest to coś, o co bardzo prosiliście. Bez zbytecznej gadaniny:

Dodatek Battlefield

Nadchodzi potężne rozszerzenie Battlefield, wprowadzające dwa zupełnie nowe tryby gry 1 na 1. Skorzystaj z ekscytujących trybów Przygody lub Potyczki, w których będziesz mógł dowodzić swoimi jednostkami w strategicznej walce. Te tryby pozwalają kontrolować do 7 jednostek podczas walki i znacznie zwiększają możliwości gry taktycznej.

Przygotujcie więc broń, bohaterowie Mocy i Magii, i przygotujcie się na ostateczną próbę umiejętności i przebiegłości. Kontynent Antagarich kusi i tylko najodważniejsi i najbardziej strategiczni spośród Was wyjdą zwycięsko.

Tryb Przygody

W trybie Przygody wszystkie kafelki gry, jej lokalizacje i cała mapa są przekształcane w talię kart Przygód, z których każda niesie ze sobą obietnicę wielkiej chwały lub druzgocącej porażki. W każdej mijającej turze musisz wybrać jedną z tych kart, aby odkryć, jaki los czeka twojego bohatera i stawić czoła niebezpiecznym wyzwaniom, które się w niej kryją.

Ale uważaj, twój czas jest ograniczony, a twój los zależy od twoich decyzji. Musisz mądrze wybierać, ponieważ talia jest podzielona na dwie odrębne kategorie: Walki i Wydarzenia. Ta pierwsza postawi cię przeciwko wrogom, podczas gdy ta druga zapewni ci znaczące spotkania, które mogą zmienić bieg twojej podróży.

Podczas podróży możesz zatrzymać jedną kartę Przygody na później, aby użyć jej w kluczowym momencie. Ale nawet ten strategiczny ruch wymaga przezorności i umiejętności, ponieważ zegar zawsze tyka, a ścieżka przed nami jest pełna niebezpieczeństw.

Same karty pełne są elementów znanych z kafelków mapy. Każda karta ma odzwierciedlać różnorodne i fascynujące elementy mapy.

Tryb Potyczki

W trybie potyczki można znaleźć kilka zasad, które pozwalają pominąć część związaną z mapą Przygody i pozwalają naprawdę szybko przejść do walki. Najpierw przygotowujesz swoją talię początkową. Następnie krok po kroku dodawaj kolejne karty do swojej talii. Na przykład:

Dobierz 4 karty Zdolności i wybierz 3 z nich

Dobierz 3 karty Artefaktów i wybierz 2 z nich

Dobierz 2 karty Zaklęć

Następnie dodaj wszystkie te karty do swojej talii i weź jednostki podane w instrukcji. Teraz masz wszystko, aby rozpocząć walkę.

Wejdź więc do tego królestwa z podniesioną głową, poszukiwaczu przygód, i pozwól, aby karty pokierowały twoją ścieżką. W tej krainie niebezpieczeństw i możliwości tylko najodważniejsi i najbardziej przebiegli wyjdą zwycięsko.

Za każdym razem, gdy rozpatrujesz kartę Przygody związaną z walką, musisz najpierw wybrać siłę wroga, następnie wybrać 2 swoje jednostki i rzucić 2 kośćmi ataku. Jeśli suma Ataków wybranych jednostek i wyników obu kości jest równa lub większa niż siła wroga, wygrywasz to spotkanie i otrzymujesz nagrody.

Chwała i honor czekają na tych, którzy są na tyle odważni, by je zdobyć, ale jeden błąd może uniemożliwić ci zdobycie łupów wojennych. I tylko ci, którzy pomyślnie zdecydują o swoich ścieżkach, wyjdą zwycięsko.

Oprócz wymienionych już elementów z tego rozszerzenia, istnieje również ekscytujący nowy sposób wykorzystania morale w rozgrywce. Jest to możliwe dzięki włączeniu kart morale, które zastępują standardowe żetony morale z gry podstawowej.

Korzystając z tych kart morale, gracze mogą wprowadzić nowy element strategii do swoich rozgrywek. Ogólnie rzecz biorąc, dodane karty morale do tego rozszerzenia to świetny sposób na tchnięcie nowego życia w grę.

Walka!

Walka na planszy Battlefield przebiega podobnie jak w standardowych rozgrywkach, z pewnymi wyjątkami.
Teraz podczas aktywacji wszystkie twoje jednostki mogą poruszyć się o liczbę heksów równą lub niższą od Inicjatywy.

Twoja jednostka dystansowa może zaatakować dowolny cel, jeśli nikt nie sąsiaduje z nią, ale ponosi karę bojową, jeśli cel jest oddalony o 8 lub więcej heksów. I oczywiście możesz wykorzystać przeszkody, aby zdobyć przewagę.
Przed rozpoczęciem walki na Polu Bitwy gracz może umieszczać przeszkody na planszy, układając je na przemian. Następnie gracze na zmianę umieszczają swoje jednostki na planszy bitwy.

Istnieje również opcja korzystania z planszy Battlefield podczas zwykłych rozgrywek, ale może to wydłużyć czas gry, dlatego zalecamy używanie jej tylko do walk Gracz kontra Gracz.

To wszystko na dzisiaj; jeśli macie jakieś pytania związane z rozgrywką, możecie zostawić je na naszej Stronie Board Game Geek. Jeśli potrzebujecie pomocy z Pledge Managerem, pytajcie w sekcji komentarzy, wyślijcie nam e-maila na adres contact@archon-studio.com lub dołączcie do naszego serwera Discord, gdzie będziemy mogli bezpośrednio odpowiedzieć na Wasze pytania!