08
Dec

The Power of the Evil Horde!

This text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

The Evil Horde has arrived

Masters of the Universe: Battleground is all about battles between the two main forces of Eternia. Seeing He-Man and his friends rush into battle to clash against Skeletor and his minions is always fun, but Eternia has much more to offer and we should explore the other characters and factions of this fantastic world. That’s why soon, a new enemy will join the battle. Hordak, ruler of the Evil Horde, will prove that Skeletor isn’t the worst plague haunting this planet!

Quantity over Quality

As this is the Evil Horde, this name obliges us to create a fitting playstyle. They need to be able to deploy more warriors than their opponents and the easiest way to achieve that is by making their characters significantly cheaper than the representatives of other factions. So that’s exactly what we did. Forces of 5 or 6 models will hit the table more often than you think. “But wait!” I hear you ask “Won’t it be difficult to activate 6 models with just 5 cards? Even if extra cards are drawn, players could run out of the deck before the game ends!” Worry not! Members of the Evil Horde have special skills and equipment to support their playstyle. Draw more cards, discard them to gain additional benefits and then move those cards from the discard pile back into the deck! This is the way of the Horde. Playing as the Evil Horde isn’t easy, as players have to constantly keep track of their fate cards, but it’s a rewarding playstyle.

More for everyone!

Wave 4 doesn’t just contain a new faction. As always, the expansion brings a plethora of new weapons, trinkets, and fate cards that could be used in any list! Most of the new cards were created to support the specific playstyle of the Evil Horde, but it doesn't mean they have no application in the other factions. Quite the opposite! They open possibilities for creating new strategies that weren’t possible before.

Trees could be evil too!

But wait, there is even more! The expansion also comes with 4 new terrain pieces and a new mission book describing battlegrounds that utilize the new terrain. If you liked the more unorthodox rules of advanced battlegrounds from wave 2, we have good news! Both standard and advanced battlegrounds will be included in wave 4! Have you ever faced an endless horde of evil minions? Well, this might be your chance to prove your worth.

Board Game Geek

Facebook

Die Wilde Horde ist eingetroffen

Bei Masters of the Universe: Battleground dreht sich alles um die Kämpfe zwischen den beiden Hauptmächten von Eternia. He-Man und seine Freunde in die Schlacht ziehen zu sehen, um gegen Skeletor und seine Schergen anzutreten, macht immer wieder Spaß. Eternia hat jedoch noch viel mehr zu bieten und wir sollten die anderen Charaktere und Fraktionen dieser fantastischen Welt nicht außer Acht lassen. Deshalb wird sich bald ein neuer Feind dem Kampf anschließen. Hordak, der Herrscher der Wilden Horde, wird beweisen, dass Skeletor nicht die schlimmste Plage ist, die diesen Planeten heimsucht!

Quantität vor Qualität

Da es sich um die Wilde Horde handelt, zwingt uns dieser Name dazu, einen passenden Spielstil zu entwickeln. Sie müssen in der Lage sein, mehr Charaktere als ihre Gegner einzusetzen, und der einfachste Weg, das zu erreichen, ist, ihre Charaktere deutlich günstiger zu machen als die Vertreter der anderen Fraktionen. Genau das haben wir also getan. Truppen mit 5 oder 6 Figuren werden öfter auf den Tisch kommen, als ihr denkt. „Warte!“ Ich höre euch fragen: „Wird es nicht schwierig sein, 6 Figuren mit nur 5 Karten zu aktivieren? Selbst wenn zusätzliche Karten gezogen werden, könnte den Spielern der Schicksalsstapel ausgehen, bevor das Spiel endet!“ Aber keine Sorge! Die Charaktere der Wilden Horde haben besondere Fertigkeiten und Ausrüstung, die ihren Spielstil unterstützen. Zieht mehr Karten, legt sie ab, um zusätzliche Vorteile zu erlangen, und legt die Karten vom Ablagestapel zurück in den Schicksalsstapel! Das ist der Weg der Horde. Als Wilde Horde zu spielen ist nicht einfach, da die Spieler ständig ihre Schicksalskarten im Auge behalten müssen, aber es ist ein lohnender Spielstil.

Mehr für alle!

Wave 4 enthält nicht nur eine neue Fraktion. Wie immer bringt die Erweiterung eine Fülle an neuen Waffen, Schmuckstücken und Schicksalskarten, die in jeder Liste verwendet werden können! Die meisten der neuen Karten wurden entwickelt, um den spezifischen Spielstil der Wilden Horde zu unterstützen, aber das bedeutet nicht, dass sie in den anderen Fraktionen keine Anwendung finden. Ganz im Gegenteil! Sie eröffnen Möglichkeiten, neue Strategien zu entwickeln, die vorher nicht möglich waren.

Bäume können ebenfalls böse sein!

Aber halt, es gibt noch mehr! Die Erweiterung enthält 4 neue Geländeteile und ein neues Missionsbuch, das Schlachtfelder beschreibt, die das neue Gelände nutzen. Wenn euch die eher unorthodoxen Regeln der erweiterten Schlachtfelder aus Wave 2 gefallen haben, haben wir gute Neuigkeiten! Sowohl Standard- als auch erweiterte Schlachtfelder werden in Wave 4 enthalten sein! Habt ihr euch jemals einer endlosen Horde böser Schergen gestellt? Nun, das könnte eure Chance sein, euren Wert zu beweisen.

Board Game Geek

Facebook

Evil Horde nadchodzi

Motywem przewodnim Masters of the Universe: Battleground są zmagania dwóch największych sił Eterni. Zawsze fajnie jest obserwować jak He-Man i jego przyjaciele ruszają do bitwy przeciwko Skeletorowi i jego sługusom. Jednak Eternia ma o wiele więcej do zaoferowania i powinniśmy skorzystać z potencjału tego fascynującego świata. Właśnie dlatego już wkrótce do gry dołączy zupełnie nowa frakcja. Hordak, przywódca Evil Horde udowodni, że Skeletor nie jest najgorszą plagą jaka dotknęła tę planetę.

Ilość ponad jakością

Evil Horde, ta nazwa zobowiązuje do stworzenia odpowiedniego stylu gry. Prawdziwa horda musi wystawiać więcej wojowników niż jej przeciwnicy, więc postacie należące do tej frakcji będą znacznie tańsze niż członkowie pozostałych grup. Na stołach regularnie zaczną pojawiać się oddziały złożone z pięciu lub sześciu figurek. Pewnie zastanawiacie się, jak aktywować sześć modeli pięcioma kartami? Przecież jeżeli gracz zacznie dobierać dodatkowe karty, może wyczerpać całą talię przed końcem meczu! Nie martwcie się. Postacie z Evil Horde mają umiejętności i ekwipunek nadający sens takiemu stylowi gry. Dobieraj karty, odrzucaj je, aby otrzymywać dodatkowe korzyści, a potem przenoś ze stosu kart odrzuconych z powrotem do talii. Tak postępuje horda! Ponieważ gracz musi ciągle kontrolować liczbę dostępnych kart losu, gra Evil Horde nie jest łatwa, ale z pewnością daje dużo satysfakcji.

Więcej dla każdego

Najnowszy dodatek to nie tylko nowa frakcja. Jak zawsze gra zostanie wzbogacona o mnóstwo nowych broni, drobiazgów i kart losu, które mogą zostać wykorzystane w dowolnej liście. Większość nowych kart została stworzona specjalnie z myślą o stylu gry Hordy, ale to nie znaczy, że inne frakcje nie mogą zrobić z nich użytku. Wręcz przeciwnie! Wyposażenie wprowadzone w tym dodatku otwiera wiele strategii, które wcześniej nie były możliwe.

Drzewa też mogą być złe

Poczekajcie, to jeszcze nie wszystko! Ten dodatek zawiera także cztery elementy terenu oraz księgę misji z polami bitew, wykorzystującymi ten teren. Jeżeli lubicie nieortodoksyjne zasady zaawansowanych pól bitew z drugiej fali dodatków, mamy dla was dobre nowiny! W fali czwartej znajdą się zarówno standardowe, jak i zaawansowane pola bitew. Chcieliście stawić czoła nieskończonej hordzie złych sługusów? Teraz będziecie mieli okazję, aby się wykazać.

Board Game Geek

Facebook