03
Aug

To win a war, you need resources - Heroes of Might and Magic III: The Board Game economy explained

Find out how resources work in Heroes of Might and Magic III: The Board Game.

This text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

It's all 'bout... the money

What comes to mind when we think of "Heroes of Might and Magic"? Riding a horse through a fairy-tale land? Sure. We’ve already published a blog post about how we depict this aspect in our board game:

Why do map tiles matter?

Chess-like turn-based battles? Naturally. The next post will be on this very topic.

But why are the heroes traversing the map? How can they expand towns and recruit units? It’s all about resources, of course.

Resource management becomes more convenient...

Economics are at the core of "Heroes," and I am sure that players have very often looked at the bottom of the screen at the thin bar with their current amount of resources. The bar showed seven resources: wood, ore, gold, mercury, sulfur, crystal and gems.

For the board game to run smoothly, we had to reduce the number of resources and combine them into common "groups." In "Heroes of Might and Magic III: The Board Game," players will thus manage - building materials, gold and valuables. It is not difficult to guess that the building materials represent wood and ore, and the valuables represent all four magic resources (mercury, sulfur, crystal, and gems).

Rush, rush, rush to build a capitol! ;-)

However, this reduction does not in any way detract from their value. Without skillful resource management, it is impossible to succeed in "Heroes of Might and Magic III: The Board Game."
It is impractical to expand towns without resources - otherwise you wouldn’t be able to build these structures:

- City Hall (do check if "rushing" a City Hall in the board game is more profitable than "rushing" a Capitol in the computer game),

- Citadel (without it, you cannot increase your army),

- Mage Guild (mandatory for wizards),

- creature dwellings (a starting army is not enough),

- a unique building for each faction (check them out).

Resources - the one to rule them all...

It is also impossible to recruit an army without resources. Each faction unit has a recruitment cost and a cost to increase its amount. It may happen that one of your creatures is completely eliminated; you can recruit them again, only the state of your  economy is the limitation.

A World conqueror... and their accountant

Sometimes resources will also be indispensable when exploring the map. Some locations (for example the Tree of Knowledge) will require you to spend gold or valuables. Without gold, you cannot purchase the next spells from the mage guild. When you need to exchange resources visit the trading posts available on the map.

Behind each successful man, behind each "world conqueror," there is... their accountant. The creators of the cult hit "Heroes 3" have not forgotten about it; neither have we.

Game website and newsletter:

https://homm3boardgame.com

 

Es dreht sich alles... ums Geld

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an „Heroes of Might and Magic“ denkt? Auf einem Pferd durch ein märchenhaftes Land reiten? Gewiss. Wir haben bereits einen Blog-Beitrag darüber veröffentlicht, wie wir diesen Aspekt in unserem Brettspiel darstellen:

Why do map tiles matter?

Schachähnliche, rundenbasierte Kämpfe? Natürlich! Der nächste Beitrag wird sich genau mit diesem Thema befassen.

Aber warum reisen die Helden über die Karte? Wie können sie Städte ausbauen und Einheiten rekrutieren? Es dreht sich natürlich alles um Ressourcen.

Die Ressourcenverwaltung wird komfortabler ...

Die Wirtschaft ist das Herzstück von „Heroes of Might and Magic“. Ich bin mir sicher, dass ihr sehr oft auf die dünne Leiste unten auf dem Bildschirm geschaut habt, die die aktuelle Anzahl eurer Ressourcen angezeigt hat. Die Leiste zeigte sieben Ressourcen an: Holz, Erz, Gold, Quecksilber, Schwefel, Kristalle und Edelsteine.

Damit dies im Brettspiel reibungslos funktioniert, mussten wir die Anzahl der Ressourcen reduzieren und sie zu „Gruppen“ zusammenfassen. In „Heroes of Might and Magic III: The Board Game“ verwaltet ihr also Baumaterialien, Gold und Wertvolle Güter. Es ist nicht schwer zu erraten, dass die Baumaterialien für Holz und Erz stehen und die wertvollen Güter für alle vier magischen Ressourcen (Quecksilber, Schwefel, Kristalle und Edelsteine).

Schnell, schnell, schnell… baut ein Kapitol

Diese „Rush“-Taktik schmälert jedoch in keiner Weise den Wert dieses Gebäudes. Ohne geschicktes Ressourcenmanagement ist es unmöglich, in „Heroes of Might and Magic III: The Board Game“ erfolgreich zu sein.

Ohne Ressourcen können Städte nicht ausgebaut und die folgenden Gebäude nicht errichtet werden:

- Stadthalle (probiert aus, ob es profitabler ist, möglichst schnell eine Stadthalle im Brettspiel zu bauen als ein Kapitol im Computerspiel),

- Zitadelle (ohne sie könnt ihr eure Armee nicht vergrößern),

- Magiergilde (für Magier unverzichtbar),

- Behausungen für Kreaturen (eure anfängliche Armee ist nicht genug),

- ein einzigartiges Gebäude für jede Fraktion (seht sie euch an).

Ressourcen – Herrschen durch Reichtum ...

Es ist ebenfalls unmöglich, eine Armee ohne Ressourcen zu rekrutieren. Jede Fraktionseinheit hat Rekrutierungskosten und Kosten, um ihre Anzahl zu erhöhen. Es kann vorkommen, dass eine eurer Kreaturen vollständig eliminiert wird. Ihr könnt sie erneut rekrutieren, einzig der Zustand eurer Wirtschaft ist das Limit.

Ein Eroberer.. und sein Buchhalter

Manchmal sind Ressourcen auch für die Erkundung der Karte unerlässlich. An manchen Orten (z. B. am Baum der Erkenntnis) müsst ihr Gold oder wertvolle Güter ausgeben. Ohne Gold könnt ihr keine weiteren Zaubersprüche bei der Magiergilde kaufen. Wenn ihr Ressourcen tauschen müsst, besucht die Handelsposten auf der Karte.

Hinter jedem erfolgreichen Mann, hinter jedem „Eroberer“, steht... sein Buchhalter. Die Macher des Kulthits „Heroes of Might and Magic 3“ haben das nicht vergessen, und wir auch nicht.

Website und newsletter:

https://homm3boardgame.com

 

Gdy nie wiadomo o co chodzi... chodzi o pieniądze

Co przychodzi na myśl, gdy myślimy o „Heroes of Might and Magic”? Jazda konna przez baśniową krainę? Pewnie. Opublikowaliśmy już post na blogu o tym, jak odwzorowaliśmy ten aspekt w naszej grze planszowej:

Why do map tiles matter?

Turowe bitwy przypominające szachy? Naturalnie. Następny post będzie właśnie na ten temat.

Ale po co bohaterowie przemierzają mapę? W jaki sposób mogą rozbudowywać miasta i rekrutować jednostki? Oczywiście chodzi o zasoby.

Zarządzanie zasobami staje się wygodniejsze...

Ekonomia leży u podstaw „Heroes” i jestem pewien, że gracze bardzo często spoglądali w dół ekranu przygody na cienki pasek z aktualną ilością zasobów. Pasek przedstawiał siedem surowców: drewno, rudę, złoto, rtęć, siarkę, kryształ i klejnoty.

Aby gra planszowa działała płynnie, musieliśmy zredukować liczbę zasobów i połączyć je we wspólne „grupy”. W „Heroes of Might and Magic III: The Board Game” gracze będą więc zarządzać – materiałami budowlanymi, złotem i kosztownościami. Nietrudno zgadnąć, że materiały budowlane reprezentują drewno i rudę, a kosztowności reprezentują wszystkie cztery magiczne zasoby (rtęć, siarka, kryształ i klejnoty).

"Rushuj" Kapitol! ;-)

Jednakowoż, redukcja ta, w żaden sposób nie umniejsza wartości zasobów. Bez umiejętnego zarządzania nimi nie da się odnieść sukcesu w „Heroes of Might and Magic III: The Board Game”.

Nie da się rozbudować miasta bez surowców - bez nich nie będziesz w stanie wybudować poniższych struktur:

- Ratusz (sprawdź czy "rushowanie" Ratusza w grze planszowej jest bardziej opłacalne niż "rushowanie" Kapitolu w grze komputerowej),

- Cytadela (bez niej nie możesz powiększać swojej armii),

- Gildia Magów (obowiązkowa dla czarodziejów),

- siedliska stworzeń (początkowa armia nie wystarczy),

- unikalny budynek dla każdej frakcji (sprawdź je).

Jedne zasoby, by wszystkimi rządzić...

Bez surowców niemożliwe jest również zrekrutowanie armii. Każda jednostka frakcyjna ma koszt rekrutacji oraz koszt zwiększenia wielkości oddziału. W toku gry może się zdarzyć, że któraś z Twoich jednostek zostanie całkowicie wyeliminowana; możesz ją ponownie zrekrutować; ograniczeniem jest jedynie stan Twoich finansów.

Zdobywca świata... i jego księgowa

Czasami zasoby będą też nieodzowne podczas eksploracji mapy. Niektóre lokacje (np. Drzewo Wiedzy) wymagają wydania złota lub kosztowności w celu uzyskania konkretnego efektu. Bez złota nie da się również kupować kolejnych zaklęć z Gildii Magów. Kiedy musisz wymienić zasoby, odwiedź natomiast, dostępne na mapie, targowiska.

Za każdym człowiekiem sukcesu, za każdym „zdobywcą świata” stoi… jego księgowa. Twórcy kultowego „Heroes 3” nie zapomnieli o tym; my też nie.

Strona gry i newsletter:

https://homm3boardgame.com