06
Dec

When one door closes, another one opens!

The below entry is available in four languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH SPANISH

Magical memories…

I remember starting work on “Heroes of Might and Magic III: The Board Game” in November 2020. The information about the conclusion of the contract with Ubisoft came to me literally a day after the sad news about the death of Docent Piccolan reached everyone - He was the main person behind the fan mod "Horn of the Abyss."

From one fan to another - thank you!

After months of tests and various concepts, we launched a crowdfunding campaign in 2022 dedicated to "Heroes of Might and Magic III: The Board Game" on the Kickstarter platform, which turned out to be a huge success, with almost 27,000 backers and almost EUR 4,000,000 raised. Thousands more people joined the project in the recently closed Pledge Manager on the Gamefound platform.
At this point, I would like to thank all of you who contributed to this amazing success which has allowed us to transfer the wonderful world of Enroth to the tabletop!
I can also say with great happiness that we have kept our promises - after three years of intensive work, the game is ready for shipping!

We have re-created “Heroes III”

We did our best to pay tribute to the original video game. Because of this, our board game reflects a lot of mechanics known from "Heroes III" - competitive scenarios, cooperative and solo campaigns (with narrative parts), epic battles, and exploration of fascinating lands. In addition, we offer high-quality miniatures of heroes and units - something that really "materializes" the memories for many of us.

As of right now, we have implemented 7 of the original 9 factions from "Heroes of Might and Magic III" to the tabletop - Castle, Dungeon, Necropolis, Rampart, Fortress, Tower, and Inferno, but we’ve also released the unique “Battlefield” expansion, which focuses on creating a more extensive combat system which more closely resembles the original video game. We have devoted many blog entries to details and specific mechanics. We encourage you to read them:

What's next? - Stronghold and subsequent factions

Some people have probably started to wonder - what about the remaining factions? No worries! We have already started work on the Stronghold expansion, which will be available directly in stores next year. As a teaser of what’s to come, please have a look at the illustrations of the Orc and Behemoth, drawn by Viviane Tybusch Souza.

Estimated expansion content includes:

 • Mission Book containing a themed solo campaign and new scenarios

 • Town Board

 • 7 Map Tiles

 • 2 Hero Models

 • Several dozen cards

 • New mechanics (we will inform you about the details through these blog posts!)

 • 7 Unit Models

 • 1 Town Model (on a hexagonal base)

 • Token Set

Of course, Conflux is also on our list! We are considering various options on how to design the town. For example, would you prefer an Energy Elemental available as a faction unit and a Fire Elemental as a neutral unit? Or should we give up on upgraded units and stick to just the basic elements?
Oh, and we also want to develop the 10th town - Cove! More details to come in a future blog post!
The future of Erathia looks exciting!


Magische Erinnerungen ...

Ich erinnere mich, dass ich im November 2020 mit der Arbeit an „Heroes of Might and Magic III: The Board Game“ begann. Die Information über den Vertragsabschluss mit Ubisoft erreichte mich buchstäblich einen Tag, nachdem die traurige Nachricht über den Tod von Docent Piccolan alle erreichte. Er war die Hauptperson hinter der Fan-Mod „Horn of the Abyss“.

Von einem Fan zum anderen – danke!

Nach monatelangen Tests und verschiedenen Konzepten haben wir im Jahr 2022 eine Crowdfunding-Kampagne für „Heroes of Might and Magic III: The Board Game“ auf Kickstarter gestartet, die mit fast 27.000 Unterstützern und fast 4.000.000 Euro ein großer Erfolg war. Tausende weitere Unterstützer schlossen sich dem Projekt über den kürzlich geschlossenen Pledge Manager auf Gamefound an.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben, der es uns ermöglicht hat, die wunderbare Welt von Enroth in einem Brettspiel zum Leben zu erwecken!Außerdem kann ich mit Freude verkünden, dass wir unsere Versprechen gehalten haben. Nach drei Jahren intensiver Arbeit ist das Spiel bereit zur Auslieferung!

Wir haben „Heroes 3“ neu erschaffen

Wir haben unser Bestes getan, um dem Original-Videospiel Tribut zu zollen. Aus diesem Grund spiegelt unser Brettspiel viele Mechaniken wider, die ihr aus „Heroes III“ kennt: kompetitive Szenarien, kooperative und Solo-Kampagnen (mit erzählerischen Anteilen), epische Schlachten und die Erkundung faszinierender Länder. Darüber hinaus bietet unser Spiel hochwertige Miniaturen der Helden und Einheiten. Etwas, das für viele von uns die Erinnerungen „Wirklichkeit“ werden lässt.

Bis jetzt haben wir 7 der ursprünglichen 9 Fraktionen aus „Heroes of Might and Magic III“ für das Brettspiel umgesetzt: Schloss, Dungeon, Nekropolis, Schutzwall, Festung, Turm und Inferno. Wir haben aber auch die einzigartige „Battlefield“-Erweiterung veröffentlicht, die sich darauf konzentriert, ein umfangreicheres Kampfsystem zu schaffen, das dem ursprünglichen Videospiel näher kommt. Wir haben viele Blogeinträge zu Details und bestimmten Mechaniken verfasst. Hier könnt ihr sie nachlesen:

Was kommt als Nächstes? Burg und weitere Fraktionen

Einige haben sich wahrscheinlich gefragt, was mit den übrigen Fraktionen ist. Kein Grund zur Sorge! Wir haben bereits mit der Arbeit an der Burg-Erweiterung begonnen, die nächstes Jahr direkt in den Handel kommen wird. Als Vorgeschmack auf das, was kommen wird, haben wir hier die Illustrationen des Orks und Behemoths für euch. Sie wurden von Viviane Tybusch Souza gezeichnet.

Voraussichtlich wird die Erweiterung den folgenden Inhalt haben:

 • Ein Missionsbuch mit einer Solo-Kampagne und neuen Szenarien
 • Ein Stadttableau
 • 7 Gebiete
 • 2 Heldenfiguren
 • Mehrere Dutzend Karten
 • Neue Mechaniken (mehr Infos werden wir in kommenden Blogbeiträgen veröffentlichen)
 • 7 Einheitenfiguren
 • 1 Stadtfigur
 • Diverse Marker

Natürlich steht auch Conflux auf unserer Liste! Wir erwägen verschiedene Optionen, wie wir die Stadt gestalten können. Würdet ihr zum Beispiel ein Energie-Elementar als Fraktionseinheit bevorzugen und ein Feuer-Elementar als neutrale Einheit? Oder sollten wir auf verstärkte Einheiten verzichten und uns auf die Grundelemente beschränken?
Oh, und wir wollen auch die 10. Stadt entwickeln: Cove! Mehr Details dazu folgen in einem zukünftigen Blogbeitrag!
Die Zukunft von Erathia verspricht aufregend zu werden!


Wspomnień czar…

Dobrze pamiętam rozpoczęcie prac nad “Heroes of Might and Magic III: The Board Game” w listopadzie 2020 roku. Informacja o dopięciu umowy z Ubisoftem trafiła do mnie dosłownie dzień po tym, gdy fandom “Heroesów” obiegła smutna wieść o odejściu głównej postaci fanowskiego moda “Horn of the Abyss” - Docent Piccolana.

Od fanów dla fanów - dziękujemy!

Po miesiącach testów i sprawdzanych koncepcji, w 2022 roku uruchomiliśmy kampanię poświęconą “Heroes of Might and Magic III: The Board Game” na platformie Kickstarter, która okazała się ogromnym sukcesem, z niemal 27 000 wspierającymi i zebranymi niemal 4 000 000 euro. Kolejne tysiące osób dołączyły do projektu w, właśnie zamkniętym, Pledge Managerze na platformie Gamefound. 
W tym miejscu pragnę podziękować Wam wszystkim, którzy przyczyniliście się do tego sukcesu i cudownego przeniesienia świata Enroth na planszę!
Z satysfakcją mogę też oświadczyć, że dopięliśmy złożonych obietnic - po trzech latach intensywnej pracy, gra jest gotowa do wysyłki!

Zmaterializowaliśmy “Heroes III”

Robiliśmy co w naszej mocy, by oddać godny hołd komputerowemu pierwowzorowi. Nasza planszówka oddaje więc całą paletę elementów znanych z “Heroes III” - scenariusze rywalizacyjne, kooperacyjne i solowe kampanie (z partiami do czytania), epickie starcia i eksplorację fascynujących krain. Ponadto - oferujemy wysokiej jakości figurki bohaterów i jednostek - czyli coś, co realnie “materializuje” wspomnienia wielu z nas.

Na ten moment przenieśliśmy na planszę 7 z oryginalnych 9 frakcji z “Heroes of Might and Magic III” - Zamek, Lochy, Nekropolię, Bastion, Cytadelę, Fortecę i Inferno, a także unikalny dodatek “Pole Bitwy” - koncentrujący się na rozbudowanej, przypominającej komputerowy oryginał, walce. Szczegółom i konkretnym mechanikom poświęciliśmy wiele wpisów na blogu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

Co dalej? - Twierdza i kolejne frakcje

Zapewne u niektórych rodzi się pytanie - co z pozostałymi frakcjami? Bez obaw! Już pracujemy nad dodatkiem Twierdza, który w przyszłym roku trafi bezpośrednio do sklepów. Jako jego przedsmak prezentujemy ilustracje Orka oraz Behemota autorstwa Viviane Tybusch Souza.

Szacowana zawartość dodatku obejmuje:

 • Księgę Misji zawierającą fabularną kampanię solo i nowe scenariusze

 • Planszę Miasta

 • 7 Kafelków Mapy

 • 2 Modele Bohaterów

 • Kilkadziesiąt Kart

 • Nową mechanikę (o szczegółach poinformujemy tutaj!)

 • 7 Modeli Jednostek

 • 1 Model Miasta (na heksagonalnej podstawce)

 • Zestaw Żetonów

Wrota Żywiołów oczywiście też są na naszej liście! Rozważamy różne opcje. Wolelibyście np. Żywiołaka Energii w mieście, a Żywiołaka Ognia jako jednostkę neutralną? Czy może powinniśmy zrezygnować z jednostek ulepszonych i poprzestać na podstawowych żywiołach?
Po opublikowaniu 9 frakcji… pragniemy jeszcze stworzyć 10 - Przystań!
Przyszłość Erathii zapowiada się ekscytująco!


Recuerdos mágicos...

Recuerdo haber comenzado a trabajar en "Heroes of Might and Magic III: The Board Game" en noviembre de 2020. La información sobre la conclusión del contrato con Ubisoft me llegó literalmente un día después de que llegara a todos la triste noticia sobre la muerte de Docent Piccolan. Fue la persona principal detrás del fan mod "Horn of the Abyss".

De un fan a otro - ¡gracias!

Después de meses de pruebas y diversos conceptos, lanzamos en 2022 una campaña de financiación colectiva dedicada a "Heroes of Might and Magic III: The Board Game" en la plataforma Kickstarter, que resultó ser un gran éxito, con casi 27.000 patrocinadores y casi  4.000.000 de euros recaudados. Miles de personas más se unieron al proyecto en el Pledge Manager recientemente cerrado en la plataforma Gamefound.
En este punto, me gustaría agradecerles a todos los que contribuyeron a este increíble éxito que nos ha permitido transferir el maravilloso mundo de Enroth a la mesa.
También puedo decir con gran alegría que hemos cumplido nuestras promesas: después de tres años de intenso trabajo, ¡el juego está listo para su envío!

Hemos recreado “Heroes III”

Hicimos todo lo posible para rendir homenaje al videojuego original. Debido a esto, nuestro juego de mesa refleja muchas de las mecánicas conocidas de "Heroes III": escenarios competitivos, campañas cooperativas y en solitario (con partes narrativas), batallas épicas y exploración de tierras fascinantes. Además, ofrecemos miniaturas de héroes y unidades de alta calidad, algo que realmente "materializa" los recuerdos de muchos de nosotros.

A partir de ahora, hemos implementado 7 de las 9 facciones originales de "Heroes of Might and Magic III" en la mesa: Castillo, Mazmorra, Necrópolis, Muralla, Fortaleza, Torre e Infierno, pero también hemos lanzado la expansión única“Battlefield”, que se centra en crear un sistema de combate más extenso y que se parezca más al videojuego original. Hemos dedicado muchas entradas de blog a detalles y mecánicas específicas. Te animamos a leerlos:

¿Que sigue? - Baluarte y facciones posteriores.

Algunas personas probablemente hayan comenzado a preguntarse: ¿qué pasa con las facciones restantes? ¡No hay problema! Ya hemos comenzado a trabajar en la expansión Baluarte, que estará disponible directamente en las tiendas el próximo año. Como adelanto de lo que está por venir, eche un vistazo a las ilustraciones del Orco y el Behemoth, dibujadas por Viviane Tybusch Souza.

El contenido de expansión estimado incluye:

 • Libro de misiones que contiene una campaña individual temática y nuevos escenarios.
 • Tablero del pueblo
 • 7 Losetas de mapa
 • 2 Miniaturas de héroe
 • Varias docenas de cartas
 • Nuevas mecánicas (¡te informaremos sobre los detalles a través de estas publicaciones de blog!)
 • Miniaturas de 7 unidades
 • 1 Miniatura de Pueblo (sobre base hexagonal)
 • Conjunto de fichas

¡Por supuesto, Conflux también está en nuestra lista! Estamos considerando varias opciones sobre cómo diseñar la ciudad. Por ejemplo, ¿preferirías un Elemental de Energía disponible como unidad de facción y un Elemental de Fuego como unidad neutral? ¿O deberíamos renunciar a las unidades mejoradas y limitarnos a los elementos básicos?
Ah, y también queremos desarrollar la décima ciudad: ¡Ensenada! ¡Más detalles en una futura publicación de blog!

¡El futuro de Erathia parece emocionante!