21
Sep

Explore the Core Sets

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Explore the Core Sets of Dungeons & Lasers VI: Caves

Join us on an epic adventure as we delve into the mysterious and treacherous Caves of Deuslair with our latest campaign, Dungeons and Lasers VI: Caves, exclusively on Gamefound. We're excited to showcase a special gift for our followers: the Gelatinous Cube!

Gelatinous Cube (Followers Gift) - A Formidable Encounter

Prepare to face a formidable and fearsome Gelatinous Monstrosity within the depths of the Caves of Deuslair. This unique Cube boasts a clear plastic design with an estimated width of 50mm, and it holds an empty space inside, perfectly sized to accommodate a standard 32mm scale model.

Unveiling the Core Themes

Our team is hard at work finalizing the core sets for Dungeons & Lasers VI: Caves, each with its own captivating theme:

1. Rocky Caves Theme
Descend into the rocky heart of Deuslair's caves, where ancient stalactites hang above, walls are draped in spider webs, and dark secrets lurk in the shadows. The faint trickle of sunlight adds an ethereal glow to this mesmerizing world, where the rhythmic drips and earthy scents create an atmosphere that will enthrall adventurers.

2. Belly of the Beast Theme
Venture deeper into the belly of the beast, where organic corridors twist and turn. Shadows dance along the walls, blending with distant roars and a constant sense of discovery mixed with trepidation. In this darkness, every step brings excitement and danger, as parasitic beings and abominations reveal the secrets of Deuslair's Tarrasque.

3. Demonic Caves Theme
Near the territory conquered by the Forces of Chaos, sinister and demonic caves sprawl in a maze of shadowed corridors and malevolent whispers. Flickering torches cast eerie, dancing lights upon jagged walls, and the air grows thick with dread. Brave souls tread cautiously, drawn in and gripped by the chaotic forces lurking in the depths.

Versatility for Your Campaigns

Rest assured, each core set will be incredibly versatile, suitable for a wide range of RPG campaigns. The more "wild" and specialized designs are reserved for the subthemes, so you can expect to find something for every adventure.

Abundant Content Awaits

Our core sets are packed with content! Each set includes 13 sprues, with approximately 30 unique designs per set, providing you with more than 80 elements in each core set box. You'll have everything you need to create immersive and exciting adventures.

Don't miss out on this thrilling journey into the Caves of Deuslair! Be sure to click the Follow button on Gamefound project’s page to stay informed about our campaign and receive updates as we unveil more exciting details. Join us in the depths of Dungeons & Lasers VI: Caves – your next epic adventure awaits!


Erkundet die Hauptsets von Dungeons & Lasers VI: Caves

Begebt euch mit uns auf ein episches Abenteuer und erforscht die geheimnisvollen und gefährlichen Höhlen von Deuslair. Unsere neueste Kampagne, Dungeons and Lasers VI: Caves, wird exklusiv auf Gamefound laufen. Wir freuen uns, den Followern unserer Kampagne ein besonderes Geschenk präsentieren zu können: den gelatineartigen Würfel!

Der gelatineartige Würfel (Follower-Geschenk) – Ein furchterregende Gegner

Bereitet euch darauf vor, euch in den Tiefen der Höhlen von Deuslair einer gewaltigen und furchterregenden gallertartigen Monstrosität zu stellen. Dieser einzigartige Würfel hat ein durchsichtiges Plastikdesign mit einer geschätzten Breite von 50 mm und bietet einen leeren Raum im Inneren, der perfekt für eine Standardfigur im Maßstab 32 mm geeignet ist.

Die Themen der Hauptsets

Unser Team arbeitet hart an der Fertigstellung der Hauptsets für Dungeons & Lasers VI: Caves, jedes mit seinem eigenen packenden Thema:

1. Felsige Höhlen

Steigt hinab in das felsige Herz der Höhlen von Deuslair, wo uralte Stalaktiten über euch hängen, die Wände mit Spinnennetzen bedeckt sind und dunkle Geheimnisse in den Schatten lauern. Das schwache Sonnenlicht verleiht dieser faszinierenden Welt einen ätherischen Glanz, in der rhythmisches Tropfen und erdige Düfte eine Atmosphäre schaffen, die Abenteurer in ihren Bann ziehen wird.

2. Bauch der Bestie

Wagt euch tiefer in den Bauch der Bieste, wo sich organische Korridore winden und wenden. Schatten tanzen an den Wänden entlang und vermischen sich mit fernem Gebrüll. In dieser Dunkelheit bringt jeder Schritt Aufregung und Gefahr mit sich, während parasitäre Wesen und Abscheulichkeiten die Geheimnisse von Deuslairs Tarrasque enthüllen.

3. Dämonische Höhlen

In der Nähe des von den Mächten des Chaos eroberten Territoriums erstrecken sich finstere und dämonische Höhlen in einem Labyrinth aus düsteren Korridoren und bösartigem Flüstern. Flackernde Fackeln werfen unheimliche, tanzende Schatten auf zerklüftete Wände und die Luft ist von Angst erfüllt. Mutige Seelen wagen sich vorsichtig vor, angezogen von den chaotischen Mächten, die in den Tiefen lauern.

Vielseitigkeit für eure Kampagnen

Jedes Hauptset wird unglaublich vielseitig sein und ist für eine Vielzahl von Rollenspielkampagnen geeignet. Die „wilderen“ und spezielleren Designs sind den Unterthemen vorbehalten, sodass ihr davon ausgehen könnt, dass für jedes Abenteuer etwas dabei ist.

Eine Fülle an Inhalten erwartet euch

Unsere Hauptsets sind vollgepackt mit Inhalten! Jedes Set enthält 13 Gussrahmen mit etwa 30 einzigartigen Designs pro Set, sodass ihr mehr als 80 Elemente in jeder Hauptset-Box haben werdet. Genug, um spannende und aufregende Abenteuer zu erleben.

Lasst euch diese aufregende Reise in die Höhlen von Deuslair nicht entgehen! Klickt auf der Gamefound-Projektseite unbedingt auf „Folgen“, um über unsere Kampagne auf dem Laufenden zu bleiben und Updates zu erhalten, sobald wir weitere spannende Details enthüllen. Begleitet uns in die Tiefen von Dungeons & Lasers VI: Caves. Euer nächstes episches Abenteuer wartet bereits!


Poznaj Zestawy Podstawowe Dungeons & Lasers VI: Caves

Dołącz do nas i przeżyj niesamowitą przygodę, zagłębiając się w tajemnicze i niebezpieczne jaskinie Deuslair dzięki naszej najnowszej kampanii Dungeons and Lasers VI: Caves, dostępnej wyłącznie na Gamefound. Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania specjalnego prezentu dla naszych obserwujących: Galaretowatej Kostki!

Galaretowata Kostka (Darmowy Podarunek) – Niebezpieczne Spotkanie

Przygotuj się na walkę z potężną i przerażającą Galaretowatą Potwornością w głębinach Jaskiń Deuslair. Ta wyjątkowa kostka ma przezroczystą plastikową konstrukcję o szacunkowej szerokości 50 mm i zawiera pustą przestrzeń w środku, idealnie dopasowaną do standardowego modelu w skali 32 mm.

Odsłaniamy Główne Motywy

Nasz zespół ciężko pracuje nad finalizacją podstawowych zestawów do Dungeons & Lasers VI: Caves; każdy z nich posiada własny, urzekający motyw:

1. Motyw Skalnych Jaskiń

Zejdź do skalistego serca jaskiń Deuslair, gdzie wiszą starożytne stalaktyty, ściany pokryte są pajęczynami, a mroczne sekrety czają się w cieniu. Słaba strużka światła słonecznego dodaje eterycznego blasku temu hipnotyzującemu światu, gdzie rytmiczne krople i ziemiste zapachy tworzą atmosferę, która oczaruje poszukiwaczy przygód.

2. Motyw Bebechów Bestii
Zapuść się głębiej do brzucha bestii, gdzie wiją się organiczne korytarze. Cienie tańczą wzdłuż ścian, mieszając się z odległymi rykami i ciągłym poczuciem odkrycia zmieszanym z lękiem. W tej ciemności każdy krok niesie ze sobą emocje i niebezpieczeństwo, ponieważ pasożytnicze istoty i obrzydliwości odkrywają tajemnice zamieszkującego Deuslair Tarrasque'a.

3. Motyw Demonicznych Jaskiń
W pobliżu terytorium podbitego przez Siły Chaosu, złowrogie i demoniczne jaskinie rozciągają się w labiryncie zacienionych korytarzy i złowieszczych szeptów. Migoczące pochodnie rzucają niesamowite, tańczące światła na spiczaste ściany, a powietrze gęstnieje od strachu. Dusze śmiałków stąpają ostrożnie, wciągnięte i schwytane przez chaotyczne siły czające się w głębinach.

Wszechstronność dla Twoich kampanii

Możesz być pewien, że każdy zestaw podstawowy będzie niezwykle wszechstronny i odpowiedni do szerokiej gamy kampanii RPG. Bardziej „dzikie” i specjalistyczne projekty są zarezerwowane dla podtematów, więc możesz spodziewać się, że znajdziesz coś na każdą przygodę.

Czeka na Ciebie Mnóstwo Zawartości

Nasze zestawy podstawowe są pełne zawartości! Każdy składa się z 13 ramek, co daje około 30 unikalnych wzorów w każdym zestawie, zapewniając ponad 80 elementów w każdym zestawie podstawowym. Będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wciągające i ekscytujące przygody.

Nie przegap tej ekscytującej podróży do Jaskiń Deuslair! Pamiętaj, aby kliknąć przycisk “Obserwuj” na stronie projektu Gamefound, aby być na bieżąco z naszą kampanią i otrzymywać aktualizacje, gdy będziemy ujawniać więcej ekscytujących szczegółów. Dołącz do nas w głębinach Dungeons & Lasers VI: Caves – czeka Cię kolejna epicka przygoda!