30
Aug

Languages of Might and Magic

The below text is available in two languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH POLISH

Hand in Hand with Professionals

According to the information provided during the Kickstarter campaign, pledges will be sent in two waves (I - English, French, German, and Polish, II - Czech, Spanish, Swedish). We are still on the right track to deliver everything on the promised dates.
We work with professional translation agencies for all of our games; this is no different with "Heroes of Might and Magic III: The Board Game". In this blog, we would like to tell you a bit more about them - about Ludiversal Translations, about Focus Translation’s Anna Skup, as well as the specific professionals working for these companies.

Ludiversal Translations

All Ludiversal members are experts in their field and either hold a degree in Applied Linguistics, Translation Studies, Philology, Graphic Design, Game Theory, or have a ton of expertise, and/or both. Apart from that, they are all seasoned gamers, for obvious reasons. ;-)
"Heroes of Might and Magic III: The Board Game" is also not the first significant project for Ludiversal Translations; previously, they worked on language versions of games such as: "Among Cultists," "This War of Mine," "Akropolis," "Sword & Sorcery," or "Brass."

Let's give the floor to the individual translators!

We worked as a couple: having worked in the board game industry for 15 years, Matthieu is used to editing and proofreading rulebooks, so he took (extra) care of all the gameplay texts. As a translator by trade, including many RPG books, Judith dealt with all the narrative and fluff texts. That's what we're each good at, and also what we like to do; it worked out perfectly that this project has about the same amount of texts for each aspect (the solo campaigns are massive!).
Besides the wording of all game concepts, one part we worked together on was localizing the Astrologers' Proclaim cards: they include a lot of fun pop culture easter eggs, some of which are totally unknown to the French-speaking players. So we took the time to do a bit of research and find silly French references where it was needed, in order to stick with the original intent of funniness. On espère que vous connaissez vos classiques ! ;)

- Judith and Matthieu - French Translators

The funny part about translating Heroes III to Czech is never knowing for sure how much of the terms translation is actually canon, because there have been several translations of the video games and neither of them seems to have an official status. Having said that, I'm very glad I found very extensive source of materials online, like whole wiki pages written by fans of the Heroes series. That certainly helped a lot. I do hope I'll do the translations justice for the fans, but after translating huge board game worlds like Nemesis or Stuffed Fables, I do believe I can.
I was certainly surprised there are other pop-culture references, and without going too much into spoiling, among all of them, a nod to Discworld made me especially happy. Mr. Pratchett made my early adulthood so much more awesome - and Discworld Czech translations are a source of awe and inspiration to my profession.

- Michal - Czech Translator

Working on Heroes III took us back to our youth and we really enjoyed our long discussions about the PC game.
The board game is full of small details and we are looking forward to people discovering all of them.

- Nina and Peer - German Translators

High five!! It’s an honourable mission to translate the board game adaption of this epic PC game!

- Birgitta and Dennis - Swedish Translators

Focus Translations

Her spirit animal is a cat, but by profession she is a translator and a religious studies expert.​ He, on the other hand, wants to be Captain Picard when he grows up; so far, he is a cultural anthropologist and a psychologist. In her room, she has a set of paints, but she usually either paints with words (and watches them dry or knocks them off cat-style so they don’t feel useless) or paints Necropolis skeletons. He likes a wee bit of thrill, so he keeps the skeletons* in his closet, each given the name “PhD thesis in linguistics”. When no one is looking, they secretly ship Sandro and Vidomina; otherwise, they stir up trouble in Kociołki Znaczeń [Cauldrons of Meaning] – a blog on fantasy, table-top gaming, and cultures in translation.
Although together we’ve been working in translations for over 25 years, HoMM3: The Board Game was one of our greatest adventures. It had everything: linguistic machinations with the mechanics, the struggles to maintain the atmosphere of the original game in the fluffs and flavs, the battle of wits against the easter eggs that sometimes defiantly stood their cultural ground, and some serious sorcery in magicking the narrative that—we are hoping—you’ll find as compelling as we did.
*We’ll give them back, once you return the Skull Helmet, Sandro, you gnoll!

- Anna and Piotr - Polish Translators

As with the other language versions, this pair of translators is absolutely not accidental, nor are they newbies who are taking their first steps with the "Heroes of Might and Magic III: The Board Game" project. Ania and Piotr worked on the Polish versions for titles such as "Aeon's End," "Massive Darkness 2," "Stranger Things: The Upside Down," "Vikings' Tales," "Neuroshima Last Aurora," and "Call of Cthulhu."

Ania and Piotr did a great job with the Polish translation. Some Polish versions of fluffs on the cards sound even better than in the English-language originals I provided.
- Jakub, Project Manager of "Heroes III: The Board Game"

***

P.S. The people presented above do not constitute the entire team of translators working on individual language versions. There are many more people involved in the translation!

***

The Fruits of Labor

Finally, we've prepared some component samples from the Wave 1 languages:

"Heroes of Might and Magic III: The Board Game" is a massive project and a great challenge for all of us - rules designers, artists, graphic designers, project managers, and translators. We gave it our best and left a piece of our hearts in Antagarich. I hope that the fruits of our labor will bring you much joy!

Until next time, Heroes!


Ręka w Rękę z Profesjonalistami

Zgodnie z informacjami podanymi podczas kampanii na Kickstarterze wysyłka pledge’y dla backerów odbędzie się w dwóch falach (I - język angielski, francuski, niemiecki i polski, II - język czeski, hiszpański, szwedzki). Jesteśmy na dobrej drodze, by wszystko zrealizowało się w obiecanych datach.
Przy wszystkich naszych grach współpracujemy z profesjonalnymi agencjami tłumaczeń; nie inaczej jest także z projektem “Heroes of Might and Magic III: The Board Game”. W tym blogu pragniemy powiedzieć Wam o nich nieco więcej - o  Ludiversal Translations, o Focus Tłumaczenia Anna Skup, a także o konkretnych profesjonalistach, pracujących dla tych firm.

Ludiversal Translations

Wszyscy członkowie Ludiversal są ekspertami w swojej dziedzinie i posiadają wykształcenie z lingwistyki, przekładów, filologii, projektowania graficznego, teorii gier. Nie są przypadkowymi ludźmi czy laikami i charakteryzują się wiedzą specjalistyczną; poza tym tłumacze Ludiversal są zapalonymi graczami, co w tej branży nie powinno nikogo dziwić. ;-D
“Heroes of Might and Magic III: The Board Game” nie jest też pierwszym dużym projektem dla Ludiversal Translations; wcześniej pracowali oni przy wersjach językowych gier takich jak: "Among Cultists", "This War of Mine", "Akropolis", "Sword & Sorcery", czy "Brass".

Oddajmy głos poszczególnym tłumaczom!

Pracowaliśmy jako para: Matthieu, pracując w branży gier planszowych przez 15 lat, jest przyzwyczajony do redagowania i sprawdzania instrukcji, więc (dodatkowo) zadbał o wszystkie teksty dotyczące rozgrywki. Judith, jako tłumaczka z zawodu, w tym wielu książek RPG, zajmowała się wszystkimi tekstami narracyjnymi i fluffami. To jest to, w czym każdy z nas jest dobry i co lubimy robić; idealnie, że ten projekt ma mniej więcej taką samą ilość tekstów dla każdego aspektu (kampanie solowe są ogromne!).
Oprócz przetłumaczenia wszystkich zasad gry, jednym z zadań, nad którym wspólnie pracowaliśmy, było przełożenie kart Astrologowie Ogłaszają: zawierają one wiele zabawnych easter-eggów z popkultury, z których część jest całkowicie nieznana francuskojęzycznym graczom. Poświęciliśmy więc trochę czasu na rozeznanie i znalezienie dowcipnych francuskich odniesień tam, gdzie było to potrzebne, aby trzymać się pierwotnego zamiaru [autora], pragnącego wpleść w grę nieco rozrywki. On espère que vous connaissez vos classiques ! ;)

- Judith i Matthieu - Tłumacze wersji francuskiej

Najzabawniejszą częścią tłumaczenia Heroes III na język czeski jest to, że nigdy nie wiadomo na pewno, ile terminów z tłumaczenia jest w rzeczywistości kanonicznych, ponieważ istniało kilka tłumaczeń gier wideo i żadne z nich nie miało oficjalnego statusu. Powiedziawszy to, bardzo się cieszę, że znalazłem w Internecie bardzo obszerne źródło materiałów, takie jak całe strony wiki napisane przez fanów serii Heroes. To z pewnością bardzo pomaga. Mam nadzieję, że oddam grę czyniącą zadość oczekiwaniom fanów; po przetłumaczeniu ogromnych światów gier planszowych, takich jak Nemesis czy Stuffed Fables, naprawdę wierzę, że mogę.

Z pewnością zaskoczyło mnie, że w [Heroes III: The Board Game] zawarto inne odniesienia do popkultury i nie uchylając zanadto rąbka tajemnicy, wśród nich wszystkich, szczególnie uszczęśliwił mnie hołd dla Świata Dysku. Pan Pratchett sprawił, że moja wczesna dorosłość stała się o wiele wspanialsza, a tłumaczenia Świata Dysku na język czeski są źródłem podziwu i inspiracji w moim zawodzie.

- Michal - Tłumacz wersji czeskiej

Praca nad Heroes III przeniosła nas w czasy młodości i naprawdę podobały nam się nasze długie dyskusje na temat gry na PC.
Gra planszowa jest pełna drobnych szczegółów i nie możemy się doczekać, aż ludzie odkryją je wszystkie.

- Nina i Peer - Tłumacze wersji niemieckiej

Przybijamy piątkę!! Przetłumaczenie adaptacji tej epickiej gry na PC to zaszczytna misja!

- Birgitta i Dennis - Tłumacze wersji szwedzkiej

Focus Tłumaczenia

Ona z zamiłowania jest kotem, a z wykształcenia – religioznawczynią i tłumaczką. On, jak dorośnie, chce zostać kapitanem Picardem; póki co został kulturoznawcą i psychologiem. Ona ma w pokoju farbki i twierdzi, że lubi coś czasem zmalować, zwykle jednak maluje słowami (a farbki zrzuca z półki, żeby nie czuły się bezużyteczne) albo maluje szkielety z Nekropolii. On lubi się bać, więc trzyma te szkielety* w szafie, w pudełku z napisem Pisz doktorat z językoznawstwa. Gdy nikt nie patrzy, shipują Sandro i Vidominę, a gdy ktoś patrzy – mieszają w Kociołkach znaczeń, na blogu poświęconym fantastyce, planszówkom, RPG-om i kulturom w przekładzie.
Choć pracujemy w tym zawodzie łącznie ponad 25 lat, tłumaczenie HoMM3: The Board Game było jedną ze wspanialszych przygód. Było w niej wszystko: językowe machinacje z mechaniką, walka zachowanie kultowego klimatu we fluffach i flavach, mocowanie się z licznymi easter eggami, które stawiały czasem zaciekły opór, oraz wyczarowywanie fabuły, przy której – mamy nadzieję – będziecie bawić się równie dobrze jak my! 
*Zwrócimy je, ale wpierw Sandro – gnollu – oddaj Hełm Czaszki!

- Anna i Piotr - Tłumacze wersji polskiej

Tak jak w przypadku pozostałych wersji językowych, ta para tłumaczy absolutnie nie jest przypadkowa; nie są też żółtodziobami, którzy z projektem “Heroes of Might and Magic III: The Board Game” stawiają swoje pierwsze kroki. Ania i Piotr pracowali nad polskimi wersjami takich tytułów jak “Aeon's End”, “Massive Darkness 2”, “Stranger Things: The Upside Down”, “Vikings’ Tales”, “Neuroshima Last Aurora”, czy “Zew Cthulhu”.

Ania i Piotr wykonali kapitalną robotę przy polskim przekładzie. Niektóre polskie wersje fluffów na kartach brzmią nawet lepiej niż w dostarczonych przeze mnie angielskojęzycznych oryginałach.
- Jakub, Kierownik Projektu “Heroes III: The Board Game”

***

P.S. Przedstawione powyżej osoby nie stanowią całego zespołu tłumaczy pracujących nad poszególnymi wersjami językowymi. Osób zaangażowanych w tłumaczenie jest znacznie więcej!

***

Owoce Pracy

Na koniec przygotowaliśmy trochę próbek komponentów w językach Fali 1:

“Heroes of Might and Magic III: The Board Game” to ogromny projekt i wielkie wyzwanie dla nas wszystkich - twórców zasad, artystów, projektantów grafiki, kierownictwa projektu oraz tłumaczy. Daliśmy z siebie wszystko i zostawiliśmy w Antagarichu kawał serducha. Mam nadzieję, że owoce naszej pracy przyniosą Wam wiele radości!

Do następnego, Bohaterowie!